Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van RRG Design B.V.  gevestigd te Rotterdam

Artikel 1 Algemeen
1.        De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen RRG Design B.V. en een koper waarop RRG Design B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.        Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van RRG Design B.V. en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van RRG Design B.V..
3.        Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. RRG Design B.V. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1.        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.        De door RRG Design B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. RRG Design B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3.        Levertijden in offertes van de RRG Design B.V. zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.        De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.        Een samengestelde prijsopgave verplicht RRG Design B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.        Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7.        Inkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden van de koper zijn niet geldig.
Artikel 3 Levering
1.        Levering geschiedt af magazijn van RRG Design B.V..
2.        Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat RRG Design B.V. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3.        Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is RRG Design B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
4.        Indien de zaken worden bezorgd is RRG Design B.V. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
5.        Indien RRG Design B.V. gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan RRG Design B.V. ter beschikking heeft gesteld.
6.        Indien RRG Design B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper RRG Design B.V. schriftelijk ingebreke te stellen.
7.   RRG Design B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. RRG Design B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8.   Uitsluitend de algemene leveringsvoorwaarden van RRG Design B.V. gelden.De inkoop of leveringsvoorwaarden van de koper zijn niet geldig.
9.  Onze goederen zijn, voor zo ver niet anders vermeld, import goederen uit het Verre Oosten. Daardoor kan het zijn dat bij het gebruik van de goederen een snelle slijtage optreed. Dit is geen reden tot reclamatie
10. RRG Design B.V. behoud zich het recht voor, zowel op magazijn als op Verre Oosten goederen, 10% meer of minderleveringen te doen
Artikel 4 Monsters en modellen
1.        Monsters zijn niet retourneerbaar en zullen derhalve niet worden gecrediteerd
2.        Monsters zullen worden gefactureerd, vermeerderd met eventuele verzend kosten

Artikel 5 Vergoeding, prijs en kosten
1.        Indien RRG Design B.V. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de RRG Design B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2.        RRG Design B.V. mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal en transportkosten.
3.        De door RRG Design B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 6 Betaling
1.        Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of anders vermeld op de factuur, op een door RRG Design B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2.        Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3.        In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van RRG Design B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1.        Alle door RRG Design B.V. geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van RRG Design B.V. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met RRG Design B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2.        Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht RRG Design B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 8 Overmacht
1.        RRG Design B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RRG Design B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RRG Design B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van RRG Design B.V. worden daaronder begrepen.
3.        RRG Design B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat RRG Design B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
4.        Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is RRG Design B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.        Voorzover RRG Design B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RRG Design B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 9 Reclamaties en garantie
1.        De koper verplicht zich de goederen direct na binnenkomst op defecten en manco’s te controleren. Dit geldt ook voor eventuele derden die voor de koper bedrukken. Koper dient dit uitdrukkelijk zijn drukker te vermelden.
2.        Uitwendig waarneembare reclamaties dienen binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als een vervaltermijn geldt
3.        3.Reclamaties die niet uitwendig waarneembaar zijn, dienen schriftelijk binnen 14 dagen te worden gemeld, nadat de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd.
4.        4.Reclamaties kunnen uitsluitend in overleg en na goedkeuring van RRG Design B.V. worden geretourneerd, waarbij RRG Design B.V. zich het recht voorbehoud om de wijze van transport te bepalen.
5.        RRG Design B.V. accepteert geen reclamaties op goederen ten aanzien van het bedrukken door derden namens de koper. Ook vergoedingen ten aanzien van druk, ontstaan door defecte goederen zullen niet door RRG Design B.V. worden vergoed.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1.        1.RRG Design B.V. is op generlei wijze aansprakelijk, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt mits deze schade een gevolg is van grove schuld of opzet van de directie van RRG Design B.V.
2.        Mocht RRG Design B.V. toch tot een schadevergoeding overgaan, dan zal het uit te keren bedrag nooit hoger zijn dan de gefactureerde goederen waarde.
Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1.        RRG Design B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a.        Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b.        na het sluiten van de overeenkomst RRG Design B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c.        koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2.        Voorts is RRG Design B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RRG Design B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien RRG Design B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.        RRG Design B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 Geschillen
1.        De Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd geschillen te berechten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft RRG Design B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3.        Op elke overeenkomst tussen RRG Design B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing.
4.        Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Artikel 13 Geldigheid
1.        Deze algemene leveringsvoorwaarden treden per 1 oktober 2003 in werking.